Profile

NL: Belfius is een 100 % Belgische bank-verzekeraar, de nummer 1 in de openbare en de sociale sector (OCMW, ziekenhuizen enz.), de nummer 3 voor particulieren en een vooraanstaand speler op de corporate en business markt. Belfius is efficiënt en goed georganiseerd, heeft een sterke lokale verankering en een gezond financieel profiel, stelt de Belgische samenleving centraal en kan daarvoor een beroep doen op trotse en geëngageerde medewerkers. Voor de eerstvolgende jaren kan de ambitie van Belfius worden samengevat in één woord: klantentevredenheid. ----------------------------------------------------------------------------- FR : Belfius est un bancassureur 100% belge, numéro 1 dans le secteur public et social (CPAS, hôpitaux, …), numéro 3 pour les particuliers, et acteur corporate et business de premier plan. Efficace et bien organisé, disposant d’un ancrage local fort et d’un profil financier sain, Belfius place la société belge au centre de ses priorités et peut s’appuyer sur des collaborateurs fiers et engagés. Pour les prochaines années, l’ambition de Belfius peut se résumer en quatre mots : la satisfaction du client. ----------------------------------------------------------------------------- EN: Belfius is a 100% Belgian bank-insurer, number 1 in the public and social sector (social public action centres, hospitals, and so on), number 3 for individuals, and a first-class corporate and business operator. Efficient and well organised, with a strong local footing and a sound financial profile, Belfius places Belgian society at the top of its list of priorities and can rely on its proud and committed staff members. For coming years, Belfius ambition can be summarised in two words: customer satisfaction.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

1. End poverty

NL: Viva for Life: als voornaamste partner van Viva for Life, sparen Belfius en zijn medewerkers hun inspanningen niet om de teller van de giften in de strijd tegen kinderarmoede exponentieel te doen stijgen. Viva for Life is een actie van de RTBF in de strijd tegen de armoede. Het is de bedoeling om met die actie vooral gezinnen in armoede met kleine kinderen te helpen. 80.000 kinderen tussen 0 en 6 jaar in Wallonië en Brussel leven onder armoedegrens. Een schrikbarend cijfer en een feit dat velen onder ons moeilijk kunnen vatten. Armoede is immers niet altijd zichtbaar. Ze komt tot uiting in vele kleine dagdagelijkse dingen. Die financiële moeilijkheden zorgen vaak voor een aaneenschakeling van andere problemen op het vlak van gezondheid, huisvesting, onderwijs, tewerkstelling en participatie in de samenleving. Vaak zijn kinderen daar de eerste slachtoffers van. De geldmiddelen die worden ingezameld via de actie van Viva for Life zijn in de eerste plaats bestemd voor het financieren van verenigingen die actief zijn in het domein van de heel jonge kinderen, maar ook in dat van de armoede. Die verenigingen spitsen hun inspanningen toe op het consolideren van de band tussen ouders en kinderen die noodzakelijk is voor de harmonieuze ontwikkeling van heel kleine kinderen. Met de 3 miljoen euro die ingezameld werd in 2015 konden in 2016 maar liefst 76 projecten worden ondersteund. En het wordt nog meer in 2017, dankzij de 3,5 miljoen die eind 2016 werd ingezameld, waarvan 350.941 euro door Belfius. Belfius is bijzonder trots op het engagement en de inzet van zijn medewerkers, die zodoende elk jaar opnieuw bijdragen aan de strijd tegen kinderarmoede samen met Viva for Life. Samusocial en Solidarité Grands Froids: sinds 2010 zet het personeel zich elk jaar weer in om daklozen en vluchtelingen te helpen dankzij hun inzameling van kledij en speelgoed. Er werden meer dan 15.000 warme kledingstukken ingezameld, en ook nog eens meer dan 9.000 stukken speelgoed en duizenden dekens. In 2015 schonk Belfius 10 fietsen aan Samusocial om hen te helpen bij hun diverse distributieacties voor daklozen in de straten van het centrum van Brussel. Bij die fietsen zijn er twee bakfietsen in de kleuren van Samusocial (waarvan één met elektrische trapondersteuning), waarmee onder meer dekens, reservekleren, geneesmiddelen en drank kunnen worden vervoerd. In 2016 konden zodoende 6.000 kledingstukken, honderden stukken speelgoed, tientallen paren schoenen, fietsen en nog heel wat andere voorwerpen worden overhandigd aan de vzw Solidarité Grands Froids. Microkredieten: de medewerkers van Belfius Bank hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor de actie van de Belfius Foundation ten voordele van de sociale microkredieten. Concreet zetten wij vrijwilligers in bij de vzw's Hefboom en Crédal Plus. De taak van die vrijwilligers bestaat in het coachen van micro-ondernemers in de praktijk, het deelnemen aan kredietcomités of het uitwerken van microkredietdossiers. De Belfius Foundation kan terugvallen op 25 vrijwilligers, die hun kunde, hun tijd en hun sociale empathie aanwenden ten voordele van de sociale microkredieten. ----------------------------------------------------------------------- FR : Viva for Life : partenaire principal de Viva for Life, Belfius et ses collaborateurs ne ménagent pas leurs efforts pour faire exploser le compteur des dons au profit de la lutte contre la pauvreté infantile. Viva for Life est une action que mène la RTBF pour lutter contre la pauvreté. Cette opération vise en particulier les familles en situation de pauvreté et qui ont des enfants en bas âge. 80.000 enfants entre 0 et 6 ans vivent sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie Bruxelles. Un chiffre effrayant et un fait que beaucoup d’entre nous ont des difficultés à appréhender. Et pour cause, la pauvreté n’est pas toujours visible. Elle se traduit par des petits faits du quotidien. Ces difficultés financières entraînent souvent une cascade d’autres problèmes en matière de santé, de logement, d’enseignement, d’emploi et de participation à la vie sociale Les enfants en sont souvent les premières victimes. Les fonds récoltés par l’opération Viva for Life sont destinés à financer prioritairement le renforcement des associations actives sur le terrain de la petite enfance mais aussi de la pauvreté. Ces associations concentrent leurs efforts à consolider les liens parents/enfants nécessaires au développement harmonieux des petits enfants. Avec les 3 millions récoltés en 2015, ce sont 76 projets qui ont pu être aidés en 2016. Et ce sera encore plus en 2017, grâce aux 3,5 millions récoltés fin 2016, dont 350.941 euros par Belfius. Belfius est particulièrement fière de l’engagement et de la mobilisation de ses collaborateurs qui contribuent ainsi, chaque année, à lutter avec Viva for Life contre la pauvreté infantile. Samusocial et Solidarité Grands Froids : depuis 2010, le personnel se mobilise chaque année aussi pour aider les sans-abri et les réfugiés en collectant des vêtements et des jouets. Plus de 15.000 vêtements chauds ont été récoltés, ainsi que plus de 9.000 jouets et des milliers de couvertures. En 2015, Belfius a offert 10 vélos au Samusocial pour l’aider à effectuer ses maraudes à la rencontre des sans-abri dans les rues du centre de Bruxelles. Parmi ses vélos, deux vélos-cargos (dont un électrique), qui permettent de transporter couvertures, vêtements de rechange, médicaments et boissons notamment. En 2016, ce sont 6.000 vêtements, des centaines de jouets, des dizaines de paires de chaussures, des vélos et bien d’autres objets qui ont pu être remis à l’ASBL Solidarité Grands Froids. Micro-crédit : les collaborateurs de Belfius Banque ont la possibilité de s’engager dans l’action de la Fondation Belfius en faveur du microcrédit social. Concrètement, nous leur proposons du volontariat auprès des ASBL Crédal Plus et Hefboom. La mission de ces volontaires consiste en coaching de micro-entrepreneurs sur le terrain, participation à des comités de crédit ou montage de dossiers de microcrédit. Belfius Foundation a le plaisir de compter sur 25 volontaires, qui offrent leurs compétences, leur temps et leur empathie sociale au bénéfice du microcrédit social. -------------------------------------------------------------------------- EN: Viva for Life: as the principal partner of Viva for Life, Belfius and its staff members do not spare their efforts to blow up the counter of donations to combat child poverty. Viva for Life is an action led by the RTBF to combat child poverty, aimed in particular at families living below the poverty line with young children. 80,000 children between 0 and 6 live below the poverty line in the Wallonia-Brussels Federation. This is an alarming figure and a fact that many of us have difficulty in understanding. This is because poverty is not always visible. It is reflected by minor daily events, such as financial difficulties which frequently result in a cascade of other problems affecting health, housing, education, employment and participation in social life. Children are often the first victims. Funds gathered through the Viva for Life operation are intended as a priority to finance the strengthening of associations active with young children living below the poverty line. These associations focus their efforts on consolidating the parent/child links vital to the harmonious development of small children. With EUR 3 million gathered in 2015, 76 projects were helped in 2016. And there will be more in 2017, thanks to the EUR 3.5 million gathered by the end of 2016, including EUR 350,941 by Belfius. Belfius is particularly proud of the commitment and mobilisation of its staff members who each year, by joining with Viva for Life, make their contribution to combatting child poverty. Samusocial and Solidarité Grands Froids: since 2010, staff members have mobilised each year to help the homeless and refugees by collecting clothes and toys. More than 15,000 items of warm clothing were collected, as well as more than 9,000 toys and thousands of blankets. In 2015, Belfius offered 10 bicycles to Samusocial to help their staff to move among and to meet homeless people in the streets of central Brussels. Among these bicycles were two cargo bikes (one of which electric), capable of carrying blankets, changes of clothing, medicines and beverages in particular. In 2016, 6,000 items of clothing, hundreds of toys, dozens of pairs of shoes, bicycles and other items were given to the non-profit-making association Solidarité Grands Froids. Micro-credit: Belfius Bank staff members have the opportunity to take part in the action of the Belfius Foundation in favour of social micro-credits. In real terms, we suggest voluntary work with the non-profit-making associations Crédal Plus and Hefboom. The task of these volunteers consists of coaching micro-entrepreneurs on the ground, participating in credit committees or establishing micro-credit files. Belfius Foundation is delighted to rely on 25 volunteers, who offer their skills, their time and their social empathy in favour of social micro-credits.

7. Affordable and clean energy

NL: Belfius heeft eveneens geopteerd voor hernieuwbare energiebronnen. In verband met de investeringen in de energiesector heeft Belfius er dan ook duidelijk voor gekozen om zich bij de kredietverlening, de leasingactiviteiten en de projectfinancieringen toe te spitsen op hernieuwbare energiebronnen, ten nadele van steenkool en andere fossiele energiebronnen. Concreet betekent dit dat ondernemingen die actief zijn in de sector van de fossiele energiebronnen eventueel pas door Belfius gefinancierd kunnen worden na een grondige analyse van het dossier en om ze te ondersteunen bij hun transitie- en ontwikkelingsprojecten naar nieuwe technieken en toepassingen in het domein van de groene energie. Belfius wil daarmee zijn verantwoordelijkheid opnemen in het overgangsproces naar een koolstofvrije samenleving. Die ambitie komt duidelijk naar voren in onze cijfers. Op 31 december 2015 beliep het totale bedrag van de investeringen in hernieuwbare energie bij Belfius 1 008 miljoen EUR. Het gaat daarbij om projectfinancieringen en kredietverlening via Belfius Bank en zijn dochteronderneming Belfius Lease op het vlak van biomassa, zonne-energie (PV-installaties), on- en offshorewindenergie en warmtekrachtkoppeling. Die projecten bieden tal van voordelen: samen vertegenwoordigen zij een jaarlijks rendement aan groene energie die de energiebehoeften dekt van bijna één miljoen Belgische gezinnen, waarbij tegelijkertijd zowat 1,3 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar wordt vermeden, daarbij zorgend voor een duurzame cyclus die ten goede komt aan het milieu en aan onze gezondheid. In 2016 werd een reeks dossiers bestudeerd voor een totaal bedrag van meer dan 250 miljoen euro. De niet-hernieuwbare energiebronnen (fossiele energie) vormen een erfenis uit het verleden. Op 31 december 2015 had Belfius nog historische kredieten in portefeuille voor 12 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro afgelost zal zijn tegen einde 2017. Het saldo van 3 miljoen euro wordt aangezuiverd tegen 2020. Het gaat om kredieten voor drie projecten voor de productie van elektriciteit met aardgas, met een onderdeel warmtekrachtkoppeling voor één van die projecten. Belfius financiert dus geen activiteiten die te maken hebben met de productie of ontginning van olie, steenkool of gas. Samengevat: de uitstaande financieringen in het domein van de energieproductie bestaan voor 98,8 % in hernieuwbare energie, terwijl de nieuwe productie aan financieringen voor 100 % betrekking heeft op groene energie. Binnen dit en vier jaar zal er geen enkel "fossiel” krediet meer terug te vinden zijn in de cijfers van Belfius. In december 2016 ondertekenden Belfius en de EIB een overeenkomst in het kader van het nieuwe instrument Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE), dat gezamenlijk werd uitgewerkt door de EIB en de Europese Commissie (het LIFE-programma) om tegemoet te komen aan de gebrekkige toegang tot aangepaste en betaalbare commerciële financiering voor investeringen op het vlak van de energie-efficiëntie. Het PF4EE-instrument combineert drie elementen. Het eerste element omvat een EIB-lening voor de financiering van goedgekeurde projecten rond energie-efficiëntie, die moet worden beheerd door de lokale banken. De tweede component dekt de potentiële verliezen die kunnen worden geleden door de banken die partners zijn in het kader van kredieten inzake energie-efficiëntie. Het derde onderdeel versterkt de implementatie van het PF4EE-instrument door een overdracht van technische en financiële ervaring die wordt opgedaan in het kader van andere soortgelijke projecten. Dankzij die overeenkomst zal Belfius in staat zijn aan de ondernemingen voor 75 miljoen euro aan leningen toe te staan tegen gunstige voorwaarden voor het verwezenlijken van investeringen die moeten zorgen voor een betere energie-efficiëntie in België en zodoende een antwoord bieden op de cruciale uitdagingen van de klimaatwijziging. Die leningen zullen beschikbaar zijn zowel voor de ondernemingen als voor de zgn. ESCO's (Energy Service Companies). Belfius kan een beroep doen op de technische en financiële expertise van gespecialiseerde consultants en voordeel halen uit de overdracht van ervaring in het kader van PF4EE. Bovendien genieten die leningen een PF4EE-waarborg ten belope van 80 %. De projecten die gefinancierd worden via PF4EE willen met name zorgen voor een betere energieprestatie van bestaande gebouwen (isolatie, verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energie…), een lager energieverbruik en een verbetering van de energie-efficiëntie van industriële sites en processen, het opwaarderen of uitbreiden van verwarmings- of koelingsnetwerken in steden en een verbetering van de energieprestatie van systemen voor openbare verlichting. De projecten worden uitgevoerd hetzij voor rekening van de ondernemingen zelf waaraan de leningen werden verstrekt, hetzij voor rekening van hun openbare of privéklanten. Na de Tsjechische Republiek, Spanje en Frankrijk wordt België dankzij deze overeenkomst met Belfius de vierde lidstaat die gebruikmaakt van PF4EE. De uiteindelijke bedoeling van de Europese en de EIB is om via dit nieuwe instrument de aanzet te geven tot op zijn minst 1 miljard aan investeringen in het domein van de energie-efficiëntie in Europa. Door ook ondernemingen in België toegang te verlenen tot die aangepaste voordelige financieringen ter verbetering van de energie-efficiëntie, willen Belfius en de EIB concreet en doelgericht optreden om de CO2-uitstoot te verlagen en zo ten strijde te trekken tegen de klimaatverandering. ----------------------------------------------------------------------------- FR : Belfius a résolument opté pour les énergies renouvelables. Concernant les investissements dans le secteur de l’énergie, Belfius a ainsi clairement choisi de se concentrer, au niveau des crédits octroyés, des activités de leasing et du financement de projets, sur les énergies renouvelables, ceci au détriment du charbon et des autres énergies fossiles. Concrètement, ceci signifie que des entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles ne pourraient être éventuellement financées par Belfius qu’après analyse approfondie du dossier et dans le but de les soutenir dans leurs projets de transition et de développement vers de nouvelles techniques et applications dans le domaine des énergies renouvelables. Belfius entend ainsi assumer sa responsabilité dans le processus de transition vers une société décarbonée. Cette ambition se traduit clairement dans nos chiffres. En date du 31 décembre 2015, le montant total d'investissements en énergie renouvelable chez Belfius s'élevait ainsi à 1 008 millions EUR. Il s'agit de financements de projets et de crédits via Belfius Banque et sa filiale Belfius Lease en matière de biomasse, d'énergie solaire (installations PV), d'énergie éolienne on- et offshore et de cogénération. Ces projets offrent des bénéfices multiples : ensemble, ils représentent un rendement annuel d'énergies renouvelables qui couvrent les besoins énergétiques de près d'un million de ménages belges, tout en évitant l'émission de quelque 1,3 million de tonnes de CO2 par an, assurant ainsi un cycle durable qui profite à l'environnement et à notre santé. En 2016, une série de dossiers ont été étudiés, pour un montant total de plus de 250 millions d'euros. Les énergies non renouvelables (énergies fossiles) sont un héritage du passé. Au 31 décembre 2015, Belfius détenait encore des crédits historiques pour 12 millions d'euros, dont 9 millions seront remboursés d'ici la fin de 2017. Le solde de 3 millions d'euros sera apuré d'ici 2020. Il s'agit de crédits pour trois projets de production d'électricité au moyen de gaz naturel, dont un qui comprend un volet cogénération. Belfius ne finance donc pas d'activités liées à la production ou à l'exploitation de pétrole, de charbon ou de gaz. En résumé, l'encours de financements dans le domaine de la production d'énergie consiste à 98,8 % en énergies renouvelables, alors que la nouvelle production de financements concerne à 100 % des énergies renouvelables. D'ici quatre ans, plus aucun « crédit fossile » ne figurera dans les chiffres de Belfius. En décembre 2016, Belfius et la BEI ont signé un accord dans le cadre du nouvel instrument Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE), mis en place conjointement par la BEI et la Commission européenne (Programme LIFE) pour remédier au manque d'accès à des financements commerciaux adaptés et abordables pour les investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique. L'instrument PF4EE combine trois éléments. Le premier consiste en un prêt BEI pour le financement de projets admissibles relatifs à l'efficacité énergétique, à gérer par des banques locales. La deuxième composante couvre les pertes potentielles pouvant être encourues par les banques partenaires dans le cadre de prêts relatifs à l'efficacité énergétique. La troisième partie renforcera la mise en œuvre de l'instrument PF4EE par un transfert de l'expérience technique et financière acquise dans le cadre d'autres projets similaires. Grâce à cet accord, Belfius sera en mesure d’accorder aux entreprises 75 millions d’euros de prêts à des conditions avantageuses pour la réalisation d’investissements destinés à améliorer l’efficacité énergétique en Belgique et ainsi répondre aux enjeux cruciaux liés au changement climatique. Ces prêts seront accessibles aussi bien aux entreprises qu’aux ESCO (Energy Service Companies). Belfius pourra s’appuyer sur l’expertise technique et financière de consultants spécialisés et profiter du transfert d’expérience dans le cadre du PF4EE. En outre, ces prêts bénéficieront de la garantie PF4EE à hauteur de 80%. Les projets financés via le PF4EE viseront notamment à améliorer la performance énergétique de bâtiments existants (isolation, chauffage, ventilation, refroidissement, éclairage, production d’énergie renouvelable décentralisée,…), à réduire la consommation d'énergie et à renforcer l'efficacité énergétique de sites et de processus industriels, à réhabiliter ou étendre des réseaux de chauffage ou de refroidissement urbains et à améliorer la performance énergétique des systèmes d’éclairage public. Les projets seront mis en œuvre soit pour le compte des entreprises bénéficiaires des prêts elles-mêmes, soit pour le compte de leurs clients publics ou privés. Après la République tchèque, l’Espagne et la France, la Belgique devient, grâce à cet accord avec Belfius, le quatrième Etat-membre à bénéficier du PF4EE. L’objectif final de la Commission européenne et de la BEI est de susciter, via ce nouvel instrument, au moins 1 milliard d’euros d’investissements dans l’efficacité énergétique en Europe. En permettant aux entreprises en Belgique d’accéder elles aussi à ces financements adaptés et avantageux pour améliorer l’efficacité énergétique, Belfius et la BEI entendent agir de façon concrète et ciblée pour réduire les émissions de CO2 et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. --------------------------------------------------------------------------- EN: Belfius has firmly opted for renewable energies. As for investments in the energy sector, Belfius has chosen to focus, in granting loans for leasing and project finance activities, on renewable energies, moving away from coal and other fossil energies. In real terms, this means that businesses active in the fossil energy sector might only be funded by Belfius after in-depth analysis of their file and with the aim of supporting them in their projects involving the transition towards and development of new techniques and applications in the field of renewable energies. Belfius thus intends to assume its responsibility in the process of transition to a carbon-free society. This ambition is clearly reflected in our figures. On 31 December 2015, the total amount of investments in renewable energy at Belfius was EUR 1,008 million. This included project finance and loans via Belfius Bank and its subsidiary Belfius Lease with regard to biomass, solar energy (PV installations), on and offshore wind power and cogeneration. These projects offer multiple benefits: together, they represent an annual return from renewable energies which covers the energy requirements of almost one million Belgian households, whilst avoiding some 1.3 million tonnes of CO2 emissions per annum, thus guaranteeing a sustainable cycle which favours the environment and, in so doing, our health. In 2016, a series of files were studied, involving a total amount of more than EUR 250 million. Non-renewable energies (fossil energies) are a legacy of the past. As at 31 December 2015, Belfius still held historic credits for EUR 12 million, of which EUR 9 million will be repaid by the end of 2017. The balance of EUR 3 million will be cleared by 2020. These are loans for three projects to produce electricity by means of natural gas, including one which has a cogeneration aspect. Belfius therefore does not finance activities associated with the production or exploitation of oil, coal or gas. To summarise, outstanding finance in the field of energy production consists 98.8% of renewable energies, whilst new production of finance relates 100% to renewable energies. In four years, no more “fossil loans” will appear in Belfius figures. In December 2016, Belfius and the EIB signed an agreement under the new Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE) instrument, introduced jointly by the EIB and the European Commission (LIFE Programme) to remedy the lack of access to suitable and affordable commercial funding for investments in the field of energy efficiency. The PF4EE instrument combines three elements. The first consists of an EIB loan for project finance admissible in relation to energy efficiency, to be managed by local banks. The second component covers potential losses which might be incurred by partner banks on loans relating to energy efficiency. The third aspect reinforces the implementation of the PF4EE instrument by a transfer of technical and financial experience acquired on other similar projects. By virtue of this agreement, Belfius will be in a position to grant enterprises EUR 75 million in loans under advantageous conditions for the realisation of investments intended to improve energy efficiency in Belgium and thus to respond to the vital issues associated with climate change. These loans will be accessible both for enterprises and for ESCO (Energy Service Companies). Belfius will be able to rely on the technical and financial expertise of specialist consultants and benefit from the transfer of experience within the context of the PF4EE. In addition, these loans will have the benefit of the PF4EE guarantee up to 80%. Projects funded via the PF4EE will be aimed in particular at the energy performance of existing buildings (insulation, heating, ventilation, cooling, lighting, decentralised renewable energy production and so on) to reduce energy consumption and to increase the energy efficiency of industrial sites and processes, to rehabilitate or to extend urban heating or cooling networks and to improve the energy performance of public lighting systems. Projects will be implemented either on behalf of the enterprises benefiting from the loans themselves or on behalf of their public or private customers. After the Czech Republic, Spain and France, by virtue of this agreement with Belfius, Belgium has become the fourth Member State to benefit from the PF4EE. The ultimate objective of the European Commission and the EIB is, via this new instrument, to encourage at least EUR 1 billion in investments in energy efficiency in Europe. By enabling Belgian enterprises to access this tailored and affordable finance to improve energy efficiency, Belfius and the EIB intend to act in a concrete and targeted manner to reduce CO2 emissions and to join the battle against global warming.

11. Sustainable cities and communities

NL: In juin 2014 lanceerden Belfius en de EIB bij wijze van Europese primeur hun programma Smart Cities & Sustainable Development. Op twee en een half jaar tijd konden zodoende in het kader van dit gezamenlijk programma 62 "slimme" projecten worden gefinancierd voor ongeveer 400 miljoen euro, en werden er meer dan 200 dossiers geanalyseerd. Die 62 projecten, die nu al afgerond zijn of momenteel nog in uitvoering zijn, komen ten goede aan meer dan 1.400.000 inwoners en passen grotendeels in een geïntegreerd opzet rond zowel stadskernontwikkeling, duurzame mobiliteit als energie-efficiëntie. In december 2016 besloten Belfius en de EIB hun samenwerking voort te zetten en samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor de financiering van slimme, inclusieve en duurzame projecten die gedragen worden door lokale besturen, intercommunales en non-profitorganisaties in de sociale sector (onderwijs en zorg). De perimeter van dit nieuwe programma, dat luistert naar de titel Smart Cities, Climate Action & Circular Economy, wordt hiermee uitgebreid tot de sociale sector en vestigt ook de aandacht op het "circulaire" karakter van de investeringen. Het bestrijkt voortaan niet alleen de domeinen energieprestatie, mobiliteit en stadskernontwikkeling, maar ook water (distributienet, riolering, afwatering, zuivering), afval (selectieve ophaling, sorteren, biologische behandeling en slibverwerking, energieproductie) en e-government (onder meer Open Data). Naast een geïntegreerde, vernieuwende en duurzame aanpak, vormen circulaire economie en klimaatactie specifieke extra aandachtspunten bij het analyseren en evalueren van de projecten. Heel wat projecten die gefinancierd werden in het kader van Smart Cities streven naar een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Maar Belfius wil nog verder gaan: samen bouwen aan de oplossingen van morgen om te zorgen voor nog betere zorg, onderwijs, kortom beter leven in de samenleving. Het ontbreekt ons land niet aan ideeën, enthousiasme, technologie of kennis. De hoge kwaliteit en de verscheidenheid van de projecten die worden ingediend voor de Belfius Smart Awards, vormen daarvan het mooiste bewijs. Als historisch partner van lokale besturen, kleine en grote ondernemingen en van alle burgers, wil Belfius hun bevoorrechte partner zijn voor het verwezenlijken van hun slimme projecten. Om België concreet vooruitgang te laten boeken op de weg naar de duurzame ontwikkeling - zowel in de grote steden, als in de kleine dorpen en de historische wijken. Om een positieve maatschappelijke afdruk achter te laten voor de toekomstige generaties, in samenwerking met ondernemers, universiteiten of de sector van de gezondheidszorg. Met Smart Belgium nodigt Belfius de Belgische samenleving uit om samen te werken aan de totstandkoming van een slimmere en duurzamere samenleving. Om die uitdaging aan te gaan, wil Belfius een uniek forum tot stand brengen waar vraag en aanbod samenkomen, waar ook plaats is voor de slimme ideeën van de lokale besturen, de sociale sector, managers van kleine en grote ondernemingen, en voor de voorstellen rond efficiënte hefbomen om die ideeën en oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen concreet vorm te geven. Belfius past die principes ook toe op zijn interne werking. Zodoende is het energieverbruik van de hoofdzetel in Brussel op tijd van 8 jaar verminderd met tweederde; het aandeel van de 'bestuurder alleen in de auto' in het woon-werkverkeer van het personeel is gedaald van 55 % in 2000 tot 16 % nu. 80 % van het personeel van Belfius komt immers naar het werk in Brussel met het openbaar vervoer, en 7 % gebruikt elke dag de fiets, winter en zomer. ----------------------------------------------------------------------------- FR : En juin 2014, Belfius et la BEI ont lancé en première européenne leur programme Smart Cities & Sustainable Development. En deux ans et demi, 62 projets « Smart » ont ainsi pu être financés dans le cadre de ce programme conjoint pour environ 400 millions d’euros, et plus de 200 dossiers ont été analysés. Ces 62 projets, déjà sortis de terre ou actuellement en cours de réalisation, concernent plus de 1.400.000 habitants et s’inscrivent, pour une large part, dans une démarche intégrée combinant à la fois le développement urbain, la mobilité durable et l’efficacité énergétique. En décembre 2016, Belfius et la BEI ont décidé de poursuivre leur collaboration et de débloquer à nouveau, ensemble, 400 millions d’euros supplémentaires pour financer des projets intelligents, inclusifs et durables portés par les pouvoirs locaux, les intercommunales et les organisations non commerciales dans le secteur social (enseignement et soins). Le périmètre de ce nouveau programme, intitulé Smart Cities, Climate Action & Circular Economy, est ainsi élargi au secteur social et vise par ailleurs jusqu’à la « circularité » des investissements. Il couvre désormais non seulement les domaines de la performance énergétique, de la mobilité et du développement urbain, mais également ceux de l’eau (réseau de distribution, égouts, drainage, épuration), des déchets (collecte sélective, tri, traitement biologique et traitement des boues, production d’énergie) et de l’E-Government (notamment Open Data). Outre une approche intégrée, innovante et durable, l’économie circulaire et l’action pour le climat constituent désormais des points d’attention spécifiques complémentaires dans l’analyse et l’évaluation des projets. De nombreux projets financés dans le cadre des Smart Cities vont dans le sens d'une réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Mais Belfius veut encore aller plus loin : construire ensemble les solutions de demain pour améliorer encore et toujours les soins de santé, l’enseignement… la vie en société. Notre pays ne manque pas d’idées, d’enthousiasme, de technologies ou de connaissances. La grande qualité et la variété des projets soumis aux Belfius Smart Awards, en sont la plus belle preuve. En tant que partenaire historique des administrations locales, des entreprises petites et grandes, ainsi que de tous les citoyens, Belfius souhaite devenir leur interlocuteur privilégié pour la réalisation de leurs projets intelligents. Pour faire progresser concrètement la Belgique sur la voie du développement durable – tant dans les grandes villes, les petits villages que dans les quartiers historiques. Pour laisser une empreinte sociale positive aux générations futures, en collaboration avec les entrepreneurs, les universités ou encore le secteur des soins de santé. Avec Smart Belgium, Belfius invite la société belge à collaborer en vue de créer ensemble une société plus intelligente et plus durable. Pour relever ce défi, Belfius veut créer un forum unique où convergent la demande et l’offre, les idées intelligentes d’administrations locales, du secteur social, des dirigeants de petites et grandes entreprises, et les propositions de leviers efficaces pour concrétiser ces idées et ces solutions aux défis sociétaux. Ces principes, Belfius les applique aussi dans son fonctionnement interne. Ainsi, la consommation énergétique de son siège de Bruxelles a diminué de deux tiers en l’espace de 8 ans ; la part de l’automobile en solo est quant à elle passée de 55% en 2000 à 16% aujourd’hui pour les déplacements domicile-travail du personnel.,. En effet, 80% du personnel de Belfius vient au travail à Bruxelles en transports en commun, et 7% utilisent chaque jour un vélo, hiver comme été. ---------------------------------------------------------------------------- EN: In June 2014, as a European first, Belfius and the EIB launched their Smart Cities & Sustainable Development programme. In two and a half years, 62 “Smart” projects have been funded within the framework of this joint programme in an amount of approximately EUR 400 million, and more than 200 cases have been analysed. Those 62 projects, already up and running or in the process of implementation, affect more than 1,400,000 inhabitants and to a large extent are part of an integrated process combining urban development, sustainable mobility and energy efficiency. In December 2016, Belfius and the EIB decided to continue their collaboration and together to release an additional EUR 400 million to fund smart, inclusive and sustainable projects presented by local authorities, inter-municipal enterprises and non-commercial organisations in the social sector (education and healthcare). The scope of this new programme, entitled Smart Cities, Climate Action & Circular Economy, is thus extended to the social sector and aims moreover at the “circularity” of investments. It will henceforth cover not only the fields of energy performance, mobility and urban development, but also those of water (distribution network, sewers, drainage, purification), waste (selective collection, sorting, biological processing and sludge treatment, energy production) and e-Government (particularly Open Data). In addition to an integrated, innovative and sustainable approach, the circular economy and climate action are now specific and complementary points of attention in the analysis and assessment of projects. Many projects funded within the context of Smart Cities are aimed at a reduction of energy consumption and CO2 emissions. But Belfius wants to go much further: together to construct the solutions of tomorrow constantly to improve healthcare, education and … life in society. Our country does not lack ideas, enthusiasm, technologies or knowledge, and the great quality and variety of projects submitted for the Belfius Smart Awards are perfect proof of this. As a traditional partner of local administrations, small and large enterprises, and all citizens, Belfius wishes to become their preferred contact for the implementation of their smart projects, in order to ensure that Belgium advances in real terms along the path to sustainable development, in large cities, small villages and in historic districts, and to leave a positive social footprint for future generations, in collaboration with entrepreneurs, universities or even the healthcare sector. With Smart Belgium, Belfius invites Belgian society to collaborate with a view to creating a smarter and more intelligent and more sustainable society. In order to meet this challenge, Belfius wishes to create a unique forum where supply and demand converge, with the smart ideas of local administrations, of the social sector, of executives of small and large enterprises, and their proposals for effective levers by which to make those ideas reality and to find the solutions to societal challenges. Belfius also applies these principles in its internal operations. Indeed, energy consumption in its Brussels office has been reduced by two thirds in just 8 years, and the proportion of car journeys undertaken by a single person has fallen from 55% in 2000 to 16% today for staff trips to and from work: in fact, 80% of Belfius staff members come to work in Brussels on public transport, and 7% use their bicycles every day, summer and winter alike.