Profile

CHOCO RELATIONSHIP BUILDERS Knowing who you are, consistently communicating this and learning from the reactions you receive: enables you to build valuable relationships that allow you to mutually enhance each other. Choco adopts this principle and applies it to support brands and organisations. We help them identify, shape and communicate their own authentic strengths on all levels: when communicating with employees, customers, markets and society. Because it is precisely by building on your relationships in all these areas that you can create genuine appeal. We translate this in a diverse range of services, in which we use strategic consulting, creative campaigns and coaching as springboards to achieve this goal on every relationship level. - Advertising: relationship with the target group and market - Internal communication: relationship with employees - Corporate communication: relationship with stakeholders & society - DNA work: identifying and shaping your own strengths As a cooperative enterprise choco is a proud member of the International Cooperative Alliance. We also demonstrate our commitment through our membership of Coopkracht the umbrella organisation of people and environmentally friendly cooperatives, and the sustainability network The Shift.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

8. Decent work and economic growth

Van organisaties en bedrijven een hefboom maken voor duurzame, bewuste en zinvolle groei van mens, organisatie en samenleving. STORY
 Ondernemingen hebben een enorme drijfkracht en creatieve potentie in de samenleving. Wij willen deze potentie sterker dan ooit aanspreken door de principes van het ondernemerschap te herdenken. In een concept waarin elke mens wordt aangesproken in zijn persoonlijke groeikracht en elke groep van mensen hefbomen vindt naar duurzame winst voor zichzelf én de maatschappij. Om deze ambitie waar te maken hebben we het volgende initiatief in het leven geroepen: ‘Imagining The Organization of the Future’. We hebben de intentie om samen met alle ondernemers en ondernemende mensen in Vlaanderen een nieuwe weg te leren kennen, ontdekken en toepassen. Het is een weg die ze zoekend, kwetsbaar, nieuwsgierig maar ook vanuit grote gedrevenheid, volharding, veerkracht en groeiende ervaring aanvatten. Wat? Organiseren van publieksinitiatieven om daadwerkelijk de kiem te leggen naar concrete transitie. doelstelling Ontwikkelen van dynamische netwerken in bedrijven en over bedrijven heen die kennis en ervaring uitwisselen over de ‘Organization of the future’ en die groei van zichzelf, de organisatie en de hele markt/samenleving voorop stellen (3 niveaus van ontplooïng) • inhoudelijke rode draad: drie domeinen van ontwikkeling o ik (persoonlijk leiderschap) o wij als organisatie (gemeenschappelijk draagvlak) o de samenleving (globale verantwoordelijkheid) 5 PIJLERS 1. evolutionary purpose transitie:
van waarde creëren naar zin geven De Organization of the Future heeft een reden van bestaan die zich verbindt met elke mens én de hele wereld. In haar missie verwoordt ze de intentie om mensen, organisaties en de planeet concreet te helpen in een zinvolle ontwikkeling. Het zijn deze diepere intenties die ook de fundamentele passie en gedrevenheid van mensen aanspreken. vragen:
Wat is de meest fundamentele reden van bestaan van onze organisatie?
Hoe draagt ze bij aan een duurzame en zinvolle ontwikkeling van mens en planeet? 2. wholeness transitie:
van ééndimensioneel naar meerdimensioneel ondernemen De Organization of the Future denkt niet in vakjes of compartimentering, maar zoekt steeds naar het meest multidimensionele perspectief. Ze beschouwt ieder individu als geheel, met zijn talenten én beperkingen, met zijn stralende kanten én schaduwzijden. Er bestaat geen grens tussen wie je thuis bent en op het werk. De werkplek vormt in potentie een zeer krachtige leeromgeving waarin de mens al zijn dimensies kan ontdekken en ontwikkelen. Dit maakt het een hefboom tot globale evolutie. Want ook collectief beschouwt de Organization of the Future markt en samenleving als meer dan een optelsom van individuen, maar als één wonderlijk en magisch universum met mogelijkheden en valkuilen. vragen:
 Met welke dimensies moet ik rekening houden in mijn onderneming? Zowel op persoonlijk als op globaal vlak. Hoe draagt de cultuur in mijn organisatie bij aan de authentieke en “hele” ontwikkeling van mensen? Stimuleren of verhinderen we de leercultuur die daarbij past? 3. hiërarchy & power transitie: van hiërarchie naar macht als ecosysteem Macht is de kans krijgen én nemen om je talent en kracht daadwerkelijk in te zetten. Elke mens verdient deze kans en krijgt deze verantwoordelijkheid als co-eigenaar van de organisatie waar hij werkt, maar ook van de wereld waarin hij leeft. Wanneer we dit doen vanuit een evolutionary purpose en met een meerdimensionele visie op mens en wereld, ontwikkelen we een menselijk ecosysteem waarin macht gelijkwaardig en dienstbaar wordt gebruikt. vragen:
Welke is de uitdrukkelijke of verborgen hiërarchie in mijn onderneming?
Helpt of verhindert deze het gevoel van co-eigenaarschap en macht van de mensen die er werken?
Welke vormen van zelforganisatie zorgen voor evenwichtige slagkracht voor mens en onderneming? 4. true partnerships transitie: van concurrentie naar netwerking via zielsconnectie Wijsheid is als een bron die opborrelt waar mensen zich vanuit hun diepste zelf met elkaar verbinden. Daarom verdiept Organization of The Future het principe van netwerking en kennisdeling. Ze legt in een veilige en vertrouwde context een diepe menselijke verbinding tussen peers, waarin zonder taboes en met groot respect de ruimte wordt geschapen om elkaar écht te leren kennen en ondersteunen. We noemen dit council-work, naar analogie met de ceo-council, van waaruit het project ‘Organization of the Future’ groeide. (zie verder) vragen:
Zijn er peers binnen en buiten mijn organisatie waarmee ik in regelmaat en op vertrouwde manier de ruimte kan vinden om vanuit gelijkgestemde ervaringen een diepe menselijke verbinding op te bouwen?
Kan ik medewerkers en mensen in mijn omgeving dezelfde mogelijkheden bieden? Hebben we echte partnerships met onze stakeholders? 5. The energy of money van zoveel mogelijk vergaren naar zoveel mogelijk doorstromen Geld is een cruciale factor in een onderneming, en bij uitbreiding in de hele samenleving. De organisatie die financieel niet winstgevend is, is niet levensvatbaar. En kan haar doel in de samenleving dus ook niet waarmaken. The Organization of the future beschouwt geld eerder als een resultaat van haar activiteiten, dan als een doelstelling. De centen vertegenwoordigen bovendien evengoed een energie die op een evenwichtige manier moet kunnen doorstromen: naar de directie, naar de medewerkers, naar de aandeelhouders, naar de samenleving. Vragen: Wat zien we als we onze geldstroom in kaart brengen? Waar is er onevenwicht en hoe kunnen we deze in een beter evenwicht brengen? Wat zijn onze principes over de macht van aandeeelhouders, de verloning van directie en onze investering in de samenleving.