UPDATE: het ABC van de SDGs

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal
UPDATE: het ABC van de SDGs

Hoe kunnen we de wereld de komende 15 jaar beter maken, overal en voor iedereen? En wat zijn dan de prioriteiten? In september 2015 onthulden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals, 17 universele prioriteiten voor duurzame ontwikkeling. Als Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid, heeft The Shift de ambitie om dit internationale kader naar de plaatselijke context te vertalen. Zo hopen we alle krachten in ons land optimaal in te zetten om deze doelstellingen te behalen.

Hieronder vindt u een presentatie van de Sustainable Development Goals en een overzicht  van onze actiepunten. Dit universele kader met 17 thema's bundelt de prioriteiten voor duurzame ontwikkeling de komende 15 jaar. Met andere woorden, een kompas om de wereld verder te verbeteren tegen 2030.

Wat zijn de Sustainable Development Goals (of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) ?

In september 2015 onthulden de Verenigde Naties hun ontwikkelingsprogramma voor 2030 (dat in werking trad op 1 januari 2016). Dat actieplan voor de mensheid, de planeet en de welvaart wil ook de wereldvrede versterken en ieders vrijheid garanderen tegen 2030. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties en hun stakeholders zijn hierbij betrokken en moeten partnerschappen smeden om het plan te implementeren.

“De SDGs zijn een navigatiesysteem voor de toekomst zoals wij die willen: ze zijn een kompas dat onze richting aangeeft, een kaart om de vooruitgang te meten.” Ernst Ligteringen, GRI.

Concreet bevat dit ambitieuze plan 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en 169 subdoelstellingen. Het omvat thema's als het bannen van de honger en armoede, de naleving van de mensenrechten en de gendergelijkheid, de strijd tegen de beschadiging van onze planeet, economische groei in harmonie met de natuur en een vredevolle, correcte en inclusieve maatschappij. De auteurs van de doelstellingen hebben zich gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de millenniumverklaring en de Verklaring van de Conferentie van Rio inzake milieu en ontwikkeling en andere universele documenten die een raamwerk scheppen voor individuele vrijheden, om zo de inhoud en de behandelde onderwerpen van de SDGs te bepalen.

Dit universele kader is het resultaat van 2 jaar overleg met een groot aantal stakeholders en werd goedgekeurd door alle lidstaten van de VN. Het doel? De millenniumdoelstellingen (2000-2015) verlengen en waarmaken wat toen niet is gelukt: onze samenleving definitief op een duurzaam en slagvaardig spoor zetten. De schaal van dit nieuwe plan vereist een vernieuwd wereldwijd partnerschap om de doelstellingen te behalen.

De SDGs zijn onderverdeeld in de 3 klassieke categorieën van duurzame ontwikkeling en MVO (People, Planet, Profit/Prosperity), aangevuld met de 2 categorieën Peace & Justice en Partnerships.

Bron: Department of Public Information United Nations

Elke SDG bestrijkt een breed onderwerp en omvat veel meer dan zijn titel. De doelstellingen zijn onderling met elkaar verbonden, ze zijn dus ondeelbaar en moeten samen worden uitgevoerd. Het is onmogelijk om de honger in de wereld op te lossen zonder ook de klimaatverandering en de wereldvrede aan te pakken. Ter illustratie van hun onderlinge afhankelijkheid, vindt u hieronder de rechtstreekse links met 14 andere doelstellingen voor SDG Sustainable Production & Consumption.

U vindt de 17 doelstellingen en de 169 indicatoren in dit document beneden. Elke doelstelling bevat te behalen subdoelstellingen in 2020, 2025 of 2030 (de cijfers: 1.1, 1.2, …). Om die doelstellingen te behalen, moeten we middelen inzetten. Ze zijn verzameld in doelstelling 17, maar ook onder elk doel (letters: 1.a, 1.b, 1.c …). De wereldwijde verwezenlijking van die doelstellingen en subdoelstellingen kunnen we opvolgen met behulp van een set globale indicatoren. Elk land is ook verantwoordelijk voor het meten van de voortgang van de SDGs op zijn territorium met behulp van nationale en regionale indicatoren.

SDGs_17 Goals+Subtargets.pdf
| 570.2kb
Downloaden

Waarom zijn ze zo belangrijk voor ons?

“Ze zijn een to-dolijst voor de mensheid en de planeet, een blauwdruk voor succes.” Ban Ki-Moon

Eerst en vooral omdat dit actieplan op een specifiek principe gebaseerd is: 'no one left behind', niemand blijft achter. Het belangt dus iedereen aan: overheden, bedrijven, ngo's, maatschappelijke organisaties, burgers ... Het nodigt ons allen uit om onze manier van produceren, consumeren en leven aan te passen.

In tegenstelling tot de millenniumdoelstellingen - die voorschreven dat de zogenaamd 'ontwikkelde' landen de ontwikkelingslanden meer hulp moeten bieden om zich verder te ontwikkelen - richten de SDGs zich tot alle actoren van de samenleving. Ze bieden ons een fantastische kans om de ontwikkelings- en privésector samen te brengen onder één enkele noemer, met de gemeenschappelijke taal van de SDGs en een gemeenschappelijk doel. 

Bovendien blaast dit kader duurzame ontwikkeling nieuw leven in via multi-actor partnerships, iets wat in het DNA van The Shift zit.

SDGs & de overheid

Ook België moet de komende 15 jaar zijn doelstellingen verwezenlijken. Een groepering van meer dan 30 verenigingen herinnert ons daaraan in de publicatie Pistes voor de uitvoering van de SDGs in België: de Belgische regeringen (federaal en gewestelijk) moeten de zeventien doelstellingen niet alleen integreren in hun buitenlands beleid om ontwikkelingslanden te helpen, maar ook in hun binnenlands beleid. De studie geeft ook aan dat verenigingen zonder winstoogmerk belangrijke partners zijn en blijven voor het behalen van de doelstellingen.

De SDGs zijn geen eindpunt. Ze richten zich op de middellange termijn, namelijk 2030. Tegen 2050 zullen nog grotere inspanningen nodig zijn. De SDGs zijn niet perfect. Ze zijn het resultaat van een politiek onderhandelingsproces en zijn soms ambigu, incoherent of niet ambitieus genoeg. Toch is het behalen van die doelstellingen een grote stap vooruit. Het feit dat ze wereldwijd worden opgelegd is een sterk signaal.

De Duitse Bertelsmann Stiftung heeft in verband daarmee een studie uitgevoerd over hoe het met de SDGs in de rijke landen (OESO) gesteld is. België staat op de 8ste plaats tussen 34 landen. Volgens de stichting “slagen rijke landen er niet in om de armoede te bestrijden en verbruiken ze tegelijkertijd te veel natuurlijke rijkdommen, waardoor ze vandaag de dag niet meer als model voor ontwikkelingslanden kunnen dienen. Wat betreft duurzame ontwikkeling,” concludeert de stichting, “zijn we allemaal ontwikkelingslanden.”

Er bestaan enorme verschillen tussen de bestudeerde landen, met bovenaan het klassement Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Zwitserland. België scoort dan weer goed in de strijd tegen ongelijkheid of voor gendergelijkheid, maar bengelt onderaan in het klassement als het gaat om hernieuwbare energiebronnen, luchtkwaliteit, het gebruik van de waterreserves en de bodemkwaliteit.

Door deze studie af te stemmen op het werk van het Sustainable Development Solutions Network konden we een wereldklassement maken, de SDG Index, met de resultaten van 149 landen. België staat op de 12de plaats.

“De zeventien Sustainable Development Goals zijn onze gedeelde visie op de mensheid en een sociaal contract tussen de wereldleiders en de bevolking” Ban Ki-Moon

SDGs & bedrijven

Alle activiteiten die grondstoffen of arbeid nodig hebben, hebben een sociale impact of gevolgen voor het milieu. Bedrijven spelen dus een essentiële rol bij de verwezenlijking van de SDGs. De ambitieuze doelstellingen stellen de manier waarop we leven, consumeren en produceren in vraag. Voor de bedrijven vormen ze nieuwe standaarden om hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling te organiseren, te meten en erover te rapporteren.

Van de SDGs een succes maken is om verschillende redenen belangrijk voor de privésector (bron, UN Global Compact):

 • Een grotere en beter opgeleide beroepsbevolking vergemakkelijkt de groei
 • Bedrijven gedijen in politieke en economische stabiliteit: een vruchtbare context creëren voor bedrijven gaat hand in hand met een strategisch beheer van de sociale, ecologische en economische factoren.
 • Slagvaardige samenlevingen verwerken natuurrampen en gevolgen van klimaatverandering beter.
 • Een open deur, maar we herhalen het toch nog eens: bedrijven kunnen niet succesvol zijn in falende samenlevingen. De implementatie van de SDGs helpt de sociale en ecologische risico's voor bedrijven verminderen.
 • De SDGs zijn tenslotte ook interessant voor bedrijven als zakelijke kansen over de hele waardeketen.

Uit een studie van PricewaterhouseCoopers blijkt trouwens dat 71% van de bedrijven al nadenkt over hun engagementen voor de SDGs, maar dat maar slechts 13% van hen al weet welke tools ze nodig hebben om die ook concreet te maken. Daarom begeleidt The Shift haar ledenorganisaties bij die oefening. Meer informatie over de engagementen van onze leden vindt u op de pagina 'Onze leden' op onze website.

Conclusie

De SDGs zijn meer dan een extra label of referentiekader. Ze zijn een fantastische kans om de wereld te verbeteren tegen 2030. Ze zijn een krachtige tool om de economische, sociale en ecologische realiteiten binnen onze evoluerende maatschappij dichter bij mekaar te brengen, net als de risico's en opportuniteiten voor de bedrijven.

Het succes van deze aanpak hangt volledig af van de leiders van vandaag. Zij moeten een diepgewortelde cultuur van duurzaamheid in hun bedrijf en bij hun werknemers ontwikkelen, of ze nu aan het hoofd staan van een overheidsinstelling, een ngo of een gezin. De overgang kan niet gebeuren zonder een radicale verandering in ons bewustzijn, onze manier van leven, consumeren en produceren.

The Shift & de SDGs

The Shift zet zich in voor concrete en ingrijpende verandering binnen onze maatschappij en nieuwe duurzame modellen dankzij samenwerking. Om dit te bereiken gebruikt The Shift de SDGs als een kader voor de maatschappelijke ambities van haar leden. Tegen eind 2016 willen wij al onze leden helpen om hun maatschappelijke ambities in het kader van de SDGs publiek te maken. Daardoor kunnen we de belangrijkste uitdagingen binnen ons netwerk identificeren en onze leden per thematiek groeperen, om zo concrete projecten te creëren voor deze radicale verandering.

Daarom hebben we de volgende initiatieven en projecten opgezet:

 • SDG Voices: samen met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), benoemde The Shift 8 organisaties om de SDGs bij het grote publiek in België te promoten. Meer informatie vindt u via deze link.

 

 • De Shift Cafés: interactieve workshops waarin wij u de SDGs grondig voorstellen. Wij kunnen ook in uw organisatie een Shift Café organiseren voor uw medewerkers.

 

 • Onze expertise: als Belgische vertegenwoordiger van de World Business Council for Sustainable Development en de United Nations Global Compact geniet het team van The Shift een unieke deskundigheid met betrekking tot de SDGs.

 

 • Ons netwerk van verschillende stakeholders en partnerschappen: we verzamelen voortrekkersorganisaties (bedrijven, verenigingen, academische instellingen, NGO's, jongeren ...) die de overstap naar een duurzamere maatschappij willen maken. laat u inspireren door de pioniersleden van The Shift. Ontdek via volgende link welke engagementen onze leden opnemen rond de SDGs.

 

Aan de slag!

Algemeen

 • Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) bundelt alle relevante informatie en acties rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op www.sdgs.be
 • Rapport van de Waalse Overheid over de implementatie van de SDGs in Wallonië: En route vers 2030
 • Ontdek elke doelstelling in detail ontdekken via de officiële site van de Verenigde Naties
 • De bibliotheek van UN Global Compact, het netwerk voor duurzaam ondernemen van de Verenigde Naties, bevat een hele reeks documenten over de SDGs en de agenda van duurzame ontwikkeling. Ontdek ze via UN Global Compact Library
 • Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
 • De #GlobalGoals maken de Sustainable Development Goals bekend om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen te gaan. Ontdek ze via globalgoals.org

Voor de privésector

 • SDG Business Hub: een platform van de World Business Council for Sustainable Development om de vooruitgang van de privésector m.b.t. de SDGs te delen.
 • SDG Compass: een gids ontwikkeld door de World Business Council for Sustainable Development en het GRI voor grote ondernemingen die zich willen engageren m.b.t. de SDGs.
 • Business & the SDG: a guide for getting ready: een publicatie van de organisatie Innove met verschillende pistes om de SDGs te implementeren binnen bedrijven.
 • SDG Industry Matrix: deze publicaties van UN Global Compact en KPMG bieden industriegebonden voorbeelden voor bedrijfsacties met betrekking tot de SDGs
 • 70 Entrepreneurial projects on SDGs: een bundeling van meer dan 70 verschillende initiatieven rond de SDGs, ondernomen door bedrijven uit 19 Europese landen

 

Gaan we ervoor?

“De SDGs zijn een uitstekende gelegenheid om duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau nieuw leven in te blazen.” Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, advies over de uitvoering van de SDGs

 

Deel de ambities van uw bedrijf met ons en word één van de Belgische duurzaamheidspioniers!