Profiel

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert Cera, samen met haar vennoten en haar partners, economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken: • Als belangrijke aandeelhouder zorgt Cera voor sterke fundamenten van KBC Groep • Cera realiseert positieve impact in onze samenleving • De vennoten van Cera genieten van unieke voordelen Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera. Cera, diep geworteld, breed vertakt Cera, s’investir dans le bien-être et la prospérité Avec près de 400.000 sociétaires, Cera développe une coopérative solide qui s’investit en faveur de la société. En unissant ses forces, Cera crée, avec ses sociétaires et ses partenaires, de la plus-value économique et sociétale à trois niveaux : • En tant qu’actionnaire important, Cera assure des bases solides au groupe KBC/CBC • Cera réalise un impact positif dans la société • Les sociétaires de Cera bénéficient d’avantages exclusifs La participation, la solidarité et le respect de chacun – des valeurs inspirées par F. W. Raiffeisen –forment, depuis plus de cent ans, les bases de l’entreprise coopérative de Cera. La coopérative Cera : profondément enracinée, largement ramifiée Cera. Investing together in prosperity and welfare Along with around 400 000 members, Cera invests in the community and focus on robust cooperation. By joining forces, Cera works together with its members and its partners to create economic and social added value in three areas: • As a principal shareholder, Cera ensures the solid foundations of the KBC group • Cera generates a positive impact in our community • The members of Cera qualify for unique benefits Raiffeisen’s cooperative values of 'cooperation', 'solidarity' and 'respect for all' have underpinned the enterprise of Cera for over a century. Cera. Deep roots, broad presence

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

Partnerships for the goals sluit aan bij de grondideeën van een coöperatie. Samen kunnen we meer, dan alleen. Cera wil een positieve impact realiseren in onze samenleving en het is een bewuste keuze om dit te doen in nauwe samenwerking met het maatschappelijke middenveld en door middel van sterke partnerschappen met diverse organisaties. Cera treedt binnen de maatschappelijke dienstverlening vaak op als bruggenbouwer, tussen diverse sectoren, doelgroepen, organisaties,…

1. End poverty

Armoedebestrijding is de ontstaansreden van onze coöperatie. Cera investeert in België in structurele armoedebestrijding en in sociale inclusie om zo de samenleving rechtvaardiger te maken. Concreet ontwikkelen en ondersteunen we projecten die focussen op armoedebestrijding op het platteland, toegankelijke grondrechten voor kwetsbare kinderen en jongeren en vormen en sensibiliseren over armoede. Via microfinanciering en -verzekering willen we de levenskwaliteit van armere bevolking in het Zuiden duurzaam verbeteren, vooral door advies en dialoog met partners.

2. End hunger

Ook hier zetten we op in binnen ons domein "armoedebestrijding en sociale inclusie". Daarnaast investeren we in een toekomstgerichte land- en tuinbouw en bouwen we bruggen tussen deze sector en de ruimere samenleving. Cera inspireert en motiveert land- en tuinbouwers om coöperatief te ondernemen. Cera wil (h)erkenning voor het belang van coöperatief ondernemen in land- en tuinbouw. Om innovatie in land- en tuinbouw waar te maken doet Cera beroep op het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland. Deze dienstverlener informeert, sensibiliseert en adviseert boeren en tuinders over uitdagingen, kansen en toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf.

8. Decent work and economic growth

Cera wil als grote coöperatie een pioniersrol opnemen en de coöperatieve sector versterken. Het coöperatieve model verdient immers zijn plaats als een duurzaam ondernemingsmodel. Via BRS investeren we in duurzame coöperatieve structuren in het Zuiden. Daarnaast zet Cera waar mogelijk het coöperatieve model in als middel in voor armoedebestrijding in België, meer inclusieve zorg, een sterke kunst- en cultuursector en voor een toekomstgerichte land- en tuinbouw.

3. Good health

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in welvaart en welzijn. We zetten vanuit Cera expliciet in op beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg, inclusie van personen met een beperking, empowerment van kwetsbare ouderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties.