Profiel

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) is de federale overheidsdienst die de Belgische overheid bijstaat in de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Het FIDO staat ook in voor de coördinatie van de uitvoering van dit beleid. Hiervoor werkt zij onder andere samen met de andere federale overheidsdiensten via de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) dat door het FIDO wordt aangestuurd. Naast het algemene federale beleid staat het FIDO ook in voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van specifieke initiatieven aangaande duurzame ontwikkeling dat door de minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling wordt beslist. Daarnaast stelt het instituut haar expertise ook ter beschikking aan haar stakeholders. In het kader van haar opdrachten werkt het FIDO zo veel als mogelijk samen met haar diverse stakeholders. De Sustainable Development Goals (2030) vormen, samen met de federale langetermijnsvisie duurzame ontwikkeling (2050), het belangrijkste kader voor het FIDO om haar activiteiten rond te organiseren. Het FIDO heeft een website ontwikkeld waarop zij alle informatie aangaande de SDGs samenbrengt en waar alle organisaties die een initiatief nemen rond de SDGs dit kunnen registreren en delen. Ook kan je er een handige en leesbare SDG-folder aanvragen. De site heeft de ambitie de referentiewebsite aangaande de SDGs in België zijn. Zie: www.sdgs.be

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

16. Peace, justice & strong institutions

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ziet het als haar taak, in het kader van de beleidsvoorbereiding en (coördinatie van de) uitvoering, om: 1. de SDGs te promoten en kenbaar te maken in België; 2. de SDGs te implementeren in het federale overheidsbeleid, o.a. door deze in te passen in de instrumenten van de federale strategie voor duurzame ontwikkeling, en hierover te rapporteren, en 3. de SDGs in te passen in de werking en het beleid van de federale overheidsdiensten.

17. Partnerships for the goals

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ziet het als haar taak, in het kader van de beleidsvoorbereiding en (coördinatie van de) uitvoering, om: 1. de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus (federaal, gewesten en gemeenschappen, lokale overheden) te bevorderen en de coherentie van het gevoerde beleid aangaande te SDGs te verhogen, en 2. het zoeken, ondersteunen en opzetten van partnerschappen met het maatschappelijk middenveld, bedrijven, kennisinstellingen, burgers, e.a. teneinde de SDGs in België te verwezenlijken.