Profiel

Als experten in participatie en coproductie begeleidt Levuur overheden, organisaties en bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van participatieve processen die leiden tot effectieve en gedragen resultaten. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het samenbrengen van diverse vormen van kennis en verschillende stakeholders en betrokkenen. Via participatie helpt Levuur om de verschillende perspectieven, rollen en posities aan bod te laten komen. Door diverse soorten van kennen en kunnen samen te brengen, verbinden stakeholders hun belangen en werken ze vanuit deze gemeenschappelijke grond aan een gezamenlijk doel.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

1. End poverty

Levuur gaat van bij haar ontstaan actief in op mogelijkheden om organisaties en overheden die inzitten op bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te ondersteunen. Voor armoedeorganisaties werkt Levuur indien nodig aan sterk gereduceerde tarieven. Vanuit onze eigenheid hechten wij veel belang aan het creëren van processen waarbij armen zelf hun belang kunnen verwoorden en inbrengen.

4. Quality education

Levuur heeft een aantal consultants die gespecialiseerd zijn in onderwijsmateries, zowel op inhoudelijk vlak als op (school)organisatorisch vlak. De laatste jaren gaf Levuur o.m. vorm aan Van leRensbelang?, het brede maatschappelijke debat over de eindtermen in het onderwijs.

11. Sustainable cities and communities

Levuur en haar consultants participeren actief aan verschillende duurzaamheidsnetwerken in Vlaamse steden en gemeenten (Stadslab2050, Leuven 2030, verschillende initiatieven in Gent,...). Soms in betaalde opdrachten maar even vaak vanuit een persoonlijk engagement. Steden zijn de samenlevingsplek van de toekomst en het duurzame en leefbare karakter ervan zal in de toekomst de kwaliteit van de menselijke samenleving bepalen. Levuur vindt het een prioriteit om hieraan bij te dragen.

17. Partnerships for the goals

Dit is uiteraard de SDG waar Levuur zich 100% achter zet. Niemand, geen persoon, organisatie of bedrijf, slaagt er nog in om op zijn eentje iets te verwezenlijken dat substantieel kan bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons planeet. Maar samenwerken moet niet omdat het 'moet', samenwerken gebeurt omdat het 'loont'. We geloven dat het verbinden van verschillende belangen echte meerwaarde creëert, op elk niveau. Elk van de strategische duurzaamheidsdoelstellingen zal maar behaald worden als er samengewerkt wordt. Hier wil Levuur een hele grote steen in de rivier verleggen.