Profiel

Natuurpunt is een onafhankelijke Belgische NGO die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Natuurpunt doet dit door middel van het aankopen van land, het beheren ervan, het beschermen en bestuderen van de lokale ecosystemen, en door middel van verrijkende bewustmakingscampagnes gericht op de Vlaamse burgers en de lokale en regionale overheidsinstanties. Met meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd in zowat 160 lokale afdelingen, beheert de vereniging meer dan 22.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Naast het beschermen van de natuurlijke rijkdom zorgt Natuurpunt ook voor het aanleggen van wandelpaden in vele van de beheerde gebieden. Bovendien organiseert de vereniging geleide wandelingen, uitstappen, cursussen, filmavonden, etc. Ten slotte heeft de organisatie ook een belangrijke rol als lobbyist om natuurlijke bescherming op de politieke agenda te zetten. Natuurpunt wordt financieel voornamelijk gesteund door subsidies van de Vlaamse overheid, EU-Life Funding en de provincies, maar steunt ook op giften van meer dan 88.000 donoren. In haar dagelijkse werking hangt Natuurpunt voornamelijk af van het werk van een grote groep vrijwilligers.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

13. Climate action

Natuurpunt ijvert voor een robuust netwerk van natuurgebieden om de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit op te vangen. Daarnaast ijvert Natuurpunt voor het toepassen van “ecosystem based adaptation” door creatie en versterking van natuurlijke klimaatbuffers, zoals natuur in de stad, rivierherstel, of een natuurlijker inrichting van de kustzone om beter bestand te zijn tegen klimaatsveranderingen en overstromingen. Via de cursussen “Gidsen voor het klimaat” willen we mensen op weg zetten om het thema klimaatverandering te brengen voor een breder publiek.

2. End hunger

Natuurpunt lobbyt voor een duurzame landbouw en oefent druk uit op het beleid zodat landbouwers bijdragen aan de bescherming van het landschap, de natuur en het milieu. We ijveren ervoor dat Vlaanderen de landbouw beter zal afstemmen op de natuurbeleidsdoelen.

4. Quality education

Om doelstelling 4.7 te bereiken wil Natuurpunt over heel Vlaanderen tal van cursussen en andere educatieve activiteiten organiseren, jaarlijks goed voor circa 9000 uur vorming rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. We doen projectwerk in het kader van Educatie voor Duurzame ontwikkeling, werken samen met het Netwerk Bewust Verbruiken, organiseren bv. workshops rond autodelen en participeren in projecten rond voedselbossen.

6. Clean water and sanitation

Met het beheer van wetlands, moerasbossen, meanders, enz. in onze terreinen zetten we ons in voor de bescherming en het herstel van waterrijke ecosystemen. Daarnaast komen we op voor een goede waterkwaliteit en lobbyen we bij de overheid voor de dringende aansluiting van 1,2 miljoen Vlamingen die nog niet zijn aangesloten op het rioleringsnetwerk, voor de verdere uitbouw een gescheiden afvoersysteem voor regen- en afvalwater, voor een oplossing van de mest- en pesticiden problematiek door de landbouw en voor het terugdringen van de vervuiling uit industriële bronnen.

7. Affordable and clean energy

Natuurpunt ijvert voor meer hernieuwbare energie. Daarom leggen we op onze eigen gebouwen zonnepanelen, zullen we participeren in het project “iedereen hernieuwbaar”. Via ons project “zonnen voor meer natuur” installeerden reeds een duizendtal gezinnen zonnepanelen. In de schoot van Natuurpunt richtten we de coöperatieve “Energie voor meer natuur” op om grote zonnedaken te realiseren.

8. Decent work and economic growth

We investeren in arbeidsplaatsen in de sociale economie en dragen bij tot de realisatie van waardig werk voor allen door mensen die in het reguliere arbeidscircuit minder kansen krijgen werk te geven in de natuur. Via natuurpunt reizen willen we duurzaam toerisme promoten. Voor elke reis maken we een deel van de opbrengst over aan een duurzaam lokaal project zoals bv. in Larache (Marokko) waar samen met de plaatselijke bevolking een coöperatief voor kleinschalige zoutwinning wordt opgericht.

14. Life below water

We dringen bij de overheid aan op de oprichting en effectieve bescherming van mariene gebieden in de Noordzee. Via het “vistraject” willen we de transitie naar een duurzame visserij ondersteunen. We komen op voor de bescherming van haaien en roggen en ijveren voor een betere opleiding van vissers en een verbod op handel in bedreigde soorten.

15. Life on land

Natuurpunt wil het voortouw nemen voor de realisatie van een netwerk van beschermde natuurgebieden door zelf natuurgebieden te verwerven en te beheren. We beheren en herstellen natuurlijke habitats en bestrijden invasieve soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. We stellen onze gebieden open voor bezoekers en willen ook bij andere landeigenaars en –gebruikers een duurzaam biodiversiteitsbeleid bevorderen.

17. Partnerships for the goals

Natuurpunt moedigt bedrijven, overheden en andere organisaties aan om samen activiteiten op te zetten en te werken aan gezamenlijke projecten om de natuurdoelen beter te kunnen realiseren, bv. de zorgtuinen samen met de welzijnssector. Rond beleidsthema’s werken we samen met Bond Beter Leefmilieu. Natuurpunt is tevens de Vlaamse partner van Birdlife International, een wereldwijd netwerk van vogel- en natuurbeschermingsorganisaties. Samen met Birdlife steunen we het Living on the Edge project in Burkina Faso voor een duurzame toekomst voor vogels en mensen in de Sahel.