Profiel

Natuurpunt is een onafhankelijke, Vlaamse NGO die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Natuurpunt doet dit door middel van het aankopen van land, het beheren ervan, het beschermen en bestuderen van de lokale ecosystemen, en door middel van verrijkende bewustmakingscampagnes gericht op de Vlaamse burgers en de lokale en regionale overheid. Met meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd in zowat 160 lokale afdelingen, en 280 terreinmedewerkers beheert de vereniging meer dan 25000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Naast het beschermen van de natuurlijke rijkdom zorgt Natuurpunt ook voor het aanleggen van wandelpaden in vele van de beheerde gebieden. Bovendien organiseert de vereniging geleide wandelingen, uitstappen, cursussen, filmavonden, etc. Ten slotte verdedigt de organisatie ook het belang van natuurbescherming bij politici en beleidsorganisaties. Natuurpunt wordt financieel voornamelijk gesteund door subsidies van de Vlaamse overheid, EU-Life Funding en de provincies, maar steunt ook op giften van particulieren en bedrijven.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

13. Climate action

Met de creatie van een robuust netwerk van natuurgebieden bestrijdt Natuurpunt de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit. Daarnaast ijvert Natuurpunt voor het toepassen van “ecosystem based adaptation” door creatie en versterking van natuurlijke klimaatbuffers, zoals natuur in de stad, rivierherstel, of een natuurlijker inrichting van de kustzone om beter bestand te zijn tegen klimaatsveranderingen en overstromingen. Via de cursussen “Gidsen voor het klimaat” willen we mensen op weg zetten om het thema klimaatverandering te brengen voor een breder publiek.

2. End hunger

Natuurpunt pleit voor een duurzame landbouw en oefent druk uit op het beleid zodat landbouwers bijdragen aan de bescherming van het landschap, de natuur en het milieu. We ijveren ervoor dat Vlaanderen de landbouw beter zal afstemmen op de natuurbeleidsdoelen.

4. Quality education

Om doelstelling 4 te bereiken organiseert Natuurpunt over heel Vlaanderen tal van cursussen en andere educatieve activiteiten, jaarlijks goed voor circa 9000 uur vorming rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. We doen projectwerk in het kader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, werken samen met het Netwerk Bewust Verbruiken, organiseren workshops rond autodelen en participeren in projecten rond voedselbossen.

6. Clean water and sanitation

Met het beheer van wetlands, moeras-en broekbossen, vengebieden en meanders in onze gebieden zetten we ons in voor de bescherming en het herstel van waterrijke ecosystemen. Daarnaast komen we op voor een goede waterkwaliteit en pleiten we bij de overheid voor de dringende aansluiting van 1,2 miljoen Vlamingen die nog niet zijn aangesloten op het rioleringsnetwerk, voor de verdere uitbouw van een gescheiden afvoersysteem voor regen- en afvalwater, voor een oplossing van de mest-en pesticiden problematiek door de landbouw en voor het terugdringen van de vervuiling uit industriële bronnen.

7. Affordable and clean energy

Natuurpunt ijvert voor meer hernieuwbare energie. Daarom leggen we op onze eigen gebouwen zonnepanelen en participeren we in het project “iedereen hernieuwbaar”. Via ons project “zonnen voor meer natuur” installeerden reeds een duizendvijfhonderdtal gezinnen zonnepanelen. In de schoot van Natuurpunt richtten we de coöperatieve “Energie voor meer natuur” op om grote zonnedaken te realiseren.

8. Decent work and economic growth

Natuurpunt bewijst elke dag opnieuw dat sociale economie werkt. We investeren in arbeidsplaatsen in de sociale economie en dragen bij tot de realisatie van waardig werk voor allen door mensen die in het reguliere arbeidscircuit minder kansen krijgen werk te geven in de natuur. Elke werkdag, elk natuurresultaat, elke arbeider die door het werk zijn waardigheid hervindt, is een vurig pleidooi aan het adres van onze beleidsmakers om te kiezen voor de versterking van de sociale economie.

14. Life below water

We dringen bij de overheid aan op de oprichting en effectieve bescherming van mariene gebieden in de Noordzee. Via het “vistraject” willen we de transitie naar een duurzame visserij ondersteunen. We komen op voor de bescherming van haaien en roggen en ijveren voor een betere opleiding van vissers en een verbod op handel in bedreigde soorten.

15. Life on land

Natuurpunt wil het voortouw nemen voor de realisatie van een netwerk van beschermde natuurgebieden door zelf natuurgebieden te verwerven en te beheren. We beheren en herstellen natuurlijke habitats en bestrijden invasieve soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. We stellen onze gebieden open voor bezoekers en willen ook bij andere landeigenaars en –gebruikers een duurzaam biodiversiteitsbeleid bevorderen.

17. Partnerships for the goals

Natuurpunt werkt samen met bedrijven, overheden en organisaties die het natuurbehoud in Vlaanderen willen vooruit helpen. Via afspraken met buitenlandse collega-organisaties maken we internationale natuurcreatie-en bescherming mogelijk. Rond beleidsthema’s werken we samen met Bond Beter Leefmilieu. Natuurpunt is tevens de Vlaamse partner van Birdlife International, een wereldwijd netwerk van vogel- en natuurbeschermingsorganisaties. Samen met Birdlife steunen we het Living on the Edge project in Burkina Faso voor een duurzame toekomst voor vogels en mensen in de Sahel.