Profiel

De Afdeling Mondiale Uitdagingen staat in voor: • geeft uitvoering aan het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking met klemtonen op zuidelijk Afrika, de draagvlakversterking in Vlaanderen en de verstrekking van humanitaire hulp • bewaakt de coherentie van het beleid ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid • coördineert de relaties met multilaterale instellingen • staat in voor een deel van de Vlaamse klimaatfinanciering • verzorgt de controle op en het beleid inzake de internationale handel in strategische goederen.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

1. End poverty

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking investeert in mondiale, duurzame ontwikkeling, waarbij niemand achterblijft. Om binnen de draagkracht van onze planeet welzijn en rechtvaardige welvaart te realiseren: - stimuleren we innovatie - werken we vanuit een systeembenadering - stellen we samenwerking centraal We promoten daarbij goed bestuur, mensenrechten en gender. De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking focust op alle SDG's als een holistische agenda. We werken in Zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika, Malawi, Mozambique) en Vlaanderen

17. Partnerships for the goals

Succesvolle partnerschappen leiden tot meer innovatieve oplossingen, het mobiliseren van meer middelen voor ontwikkeling, en diepere, bredere en duurzamere impact. We stimuleren daarom partnerschappen. We definiëren dit, in navolging van de VN, als ‘vrijwillige en collaboratieve relaties tussen verschillende partijen, waarbij alle deelnemers zich engageren tot samenwerking om een gedeeld doel te bereiken of om een specifieke taak uit te voeren en waarbij ze de risico’s, verantwoordelijkheden, middelen en voordelen delen’. Bij multi-actor partnerschappen kan het gaan om samenwerkingen met actoren zowel hier als in partnerlanden, vanuit verschillende sectoren (overheid, middenveld, private sector, kennisinstellingen) en op verschillende niveaus (lokaal, nationaal, internationaal).

13. Climate action

Vlaanderen verbindt zich er samen met de internationale gemeenschap toe om de ontwikkelingslanden financieel en technisch te ondersteunen opdat zij een koolstofarm ontwikkelingspad kunnen volgen, en zich beter weerbaar kunnen maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering in hun gemeenschap.

3. Good health

Het recht op gezondheid voor allen dragen we ook uit in de ontwikkelingssamenwerking met onze partnerlanden. De algemene gezondheidsuitdagingen zijn er nog steeds enorm. Maar bepaalde kwetsbare groepen, zoals vrouwen en adolescenten, zijn er zelfs nog vaker slachtoffer van makkelijk voorkombare ziekten, invaliditeit en vroegtijdige dood. Daarenboven vormen (ongewenste) zwangerschap en/of seksualiteit (bijvoorbeeld hiv en aids) er nog te veel een bron van dergelijk lijden. Een belangrijk doel van onze samenwerking is dan ook om het gezondheidssysteem in Mozambique verder te versterken en de basisgezondheidszorg uit te breiden. Dit gebeurt via de financiering van de lokale overheid, (internationale) ngo’s en multilaterale organisaties en de inzet van (de in Vlaanderen aanwezige) kennis. Daarenboven willen we het recht op (seksuele) gezondheid en op zelfgekozen en gezonde zwangerschap van vrouwen en adolescenten in Mozambique maar ook wereldwijd mee helpen realiseren.

2. End hunger

Voor de meerderheid van de Afrikaanse bevolking zijn de opbrengsten uit de landbouw nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten en levensonderhoud. De landbouw voorziet gezinnen niet alleen van voedsel maar voorziet ook inkomsten door de vermarkting van gewassen. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in Afrika neemt het bewustzijn toe om in te zetten op duurzame landbouwproductie en gezonde voeding. In Malawi ondersteunt Vlaanderen de voorlichtingsdiensten die de landbouwers adviseren over hoe ze hun productie kunnen verhogen. Daarnaast geven deze diensten ook advies over de productie van verschillende gewassen die bestand zijn tegen de regelmatig terugkerende droogtes en over vermarkting.

8. Decent work and economic growth

Waardig werk, met inbegrip van sociale dialoog, staat centraal in de Vlaamse duurzame ontwikkelingsagenda. Waardige werk is immers een effectief middel tegen armoede. Om dit te bevorderen, werkt de Vlaamse Regering zeer nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De structurele samenwerking met de IAO wordt vorm gegeven door het samenwerkingsakkoord en het Vlaams trustfonds bij de IAO. Met de middelen van dit trustfonds worden IAO-projecten gefinancierd. Die zetten in op de bevordering van waardig werk in de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, maar ook wereldwijd door ondersteuning van overkoepelende projecten. Ook in het samenwerkingsprogramma met Zuid-Afrika is waardig werk een kernthema. Dit programma erkent de rol van sociale ondernemingen, kmo’s en innovatie in het aanzwengelen van de sociaaleconomische groei van het land. Vlaanderen werkt hiervoor samen met een veelheid aan actoren, zowel overheid als academici en middenveld.